บริการทางด้านกฎหมาย

บริษัท ศิลา ลีกัล จำกัด

ให้บริการทางกฎหมายครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

Provide legal advice.

จัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ

Preparation of legal agreements.

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Civil and Commercial Law.

กฎหมายแรงงาน

Labor law

กฎหมายอาญา

Criminal law

กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

Law on real estate.

กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ

Law on investment.

กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์

Law on asset

กฎหมายควบคุมอาคาร

Building law.

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร

Law on Taxation.

กฎหมายปกครอง

Administrative law.

กฎหมายอื่น ๆ

Other laws.

ว่าความคดีทุกประเภท

Conduct a case

จดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท

Incorporation of all types.

สืบทรัพย์ บังคับคดีตามคำพิพากษา

Execution of the judgment.

ตัวแทนการปรับโครงสร้างหนี้ สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์

Agency debt. Financial institutions, asset management companies.

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Registered trademarks, patents, petty patents, intellectual property rights. Both locally and abroad.

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

Cases of corruption and misconduct of government officials

ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

Business for debt collection