SILA LEGAL

ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายโดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ

เราคือใคร

บริษัท ศิลา ลีกัล จำกัด มีความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง ในการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายโดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทางด้านประวัติส่วนตัวของทนายความผู้ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
จะอยู่ในหมวดของบุคลากร

ขอบข่ายการทำงาน

บริษัท ศิลา ลีกัล จำกัด รับให้คำปรึกษา วางแผนการประกอบธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท
รับทำนิติกรรมสัญญา ทำพินัยกรรม และเอกสารทุกประเภทอันเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางกฎหมาย รับให้คำปรึกษาและเข้าดำเนินคดีในฐานะทนายความในบรรดาอรรถคดีทุกประเภททั้งทางคดีแพ่งและทางคดีอาญาในชั้นศาลทุกศาลทั่วประเทศ รับดำเนินการสืบทรัพย์ตามหาทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งก่อนและภายหลังมีคำพิพากษา ยึดหรืออายัดบรรดาสิทธิและทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อนำออกขายทอดตลาดและนำเงินมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้

ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายอาญา

กฎหมายแรงงาน

ความสามารถเฉพาะทางเพิ่มเติม

เมื่อปีพุทธศักราช 2559 ได้มีการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อพิจารณาคดีความผิดอันเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเจ้าพนักงานของรัฐ ตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นอันเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานของรัฐ และรวมถึงการยื่นบัญชีทรัพย์สินของบรรดาเจ้าพนักงานของรัฐ และเจ้าพนักงานการเมือง ด้วยเป็นต้น โดยทั้งหมดจะถูกสอบสวนโดยตำรวจ, (ปปท.), (ปปช.) และหากมีมูลจะถูกดำเนินคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีอันเป็นแนวทางใหม่ของกฎหมายไทย ทางบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของบรรดาเจ้าพนักงานของรัฐ และเจ้าพนักงานการเมือง จึงได้มีการจัดตั้งทีมทนายความ และทีมที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อเข้าช่วยเหลือในด้านนี้ไว้ด้วย

ติดต่อเรา

SILA LEGAL COMPANY LIMITED
บริษัท ศิลา ลีกัล จำกัด

สำนักงานใหญ่

สาขาอุดรธานี

สาขาขอนแก่น

สำนักงานใหญ่