บริษัท ศิลา ลีกัล จำกัด มีความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง ในการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายโดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งในด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเว็บไซต์แห่งนี้ ทางด้านประวัติส่วนตัวของทนายความผู้ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย จะอยู่ในหมวดของทนายความ

บุคลากร

นายสุทน ทับเปีย

ผู้บริหาร/หัวหน้าสำนักงาน

นายเลิศชาย กสิบุตร

ผู้บริหาร

นายไตรภูมิ คงสอน

ผู้บริหาร

นายศิริชัย โสภาแสง

ผู้บริหาร

นายพงษ์สิริ สะวานนท์

ผู้จัดการสาขาอุดรธานี

นางสาวสาวิตรี ขุมเพ็ชร์

ผู้จัดการ/ทนายความ

นายอลงค์กรณ์ ปัญญาวงศ์

ทนายความ

นายวทัญญู พลนามอินทร์

ทนายความ

นายณัฐวุฒิ นันนวน

หัวหน้าฝ่ายบังคับคดี

นางสาวภาวิตา แสนเจริญ

หัวหน้าการเงิน

นางสาวปนัดดา คำพล

หัวหน้าธุรการ

นางสาวนัฐพัชร สมงาม

หัวหน้าธุรการ

นายกชกร รำเพย

บังคับคดี

นายวินัย พิเศษ

บังคับคดี

สอางค์จิตต์ รุ่งเรืองเกียรติ

ธุรการ

นางสาวอนุธิดา ไชยเดช

ธุรการ

นางสาวกิติยา ขังวิชา

ธุรการ

นางสาววิภาวี ภูน้ำตัน

ธุรการ