ติดต่อ ศิลาลีกัล +66 (0)2 157 0317

บริการทางด้านกฎหมาย

บริษัท ศิลา ลีกัล จำกัด ให้บริการทางกฎหมายครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
Provide legal advice.

จัดทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ
Preparation of legal agreements.

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Civil and Commercial Law.

กฎหมายแรงงาน
Labor law

กฎหมายอาญา
Criminal law

กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
Law on real estate.

กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ
Law on investment.

กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์
Law on asset

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
International trade law.

กฎหมายควบคุมอาคาร
Building law.

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
Law on Taxation.

กฎหมายปกครอง
Administrative law.

กฎหมายอื่น ๆ
Other laws.

ว่าความคดีทุกประเภท
Conduct a case

การอนุญาโตตุลาการ
Arbitration.

จดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท
Incorporation of all types.

ขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว วีซ่า
Work Permit and Visa.

สืบทรัพย์  บังคับคดีตามคำพิพากษา
Execution of the judgment.

ตัวแทนการปรับโครงสร้างหนี้ สถาบันการเงิน
บริษัทบริหารสินทรัพย์

Agency debt. Financial institutions, asset management companies.

รับรองลายมือชื่อและเอกสาร
Notarial Services Attorney

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Registered trademarks, patents, petty patents, intellectual property rights.
Both locally and abroad.